labhok logo
Hướng dẫn sử dụng

HDSD Kho đề LabHok - Dành cho GV Ban Giám Hiệu

HƯỚNG DẪN DÙNG KHO ĐỀ LABHOK

Bước 1: Chọn Thư viện đề bài

Bước 2: Chọn Đề của LabHok

Bước 3: Chọn đề trong kho đề của LabHok

labhok