labhok logo
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn theo dõi bài kiểm

THEO DÕI BÀI KIỂM TRA

Bước 1: Di chuyển đến màn hình “Thư viện đề bài”

① Lựa chọn biểu tượng tập tài liệu để di chuyển đến màn hình “Thư viện đề bài”

② Trong danh sách Đề đã gửi, chọn đề muốn thực hiện thao tác

Bước 2: Xem chi tiết đề bằng cách chọn “Xem chi tiết"

Bước 3: Màn hình trạng thái làm bài của học sinh xuất hiện

① Các trạng thái của học sinh khi làm bài kiểm tra

② Trạng thái của bài kiểm tra

labhok