labhok logo
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn cài đặt đề bài và cài đặt gửi

Cài đặt đề bài

Hoàn thành các nội dung về đề bài, môn học, khối học độ khó và thời gian

Không giới hạn thời gian

Khi giáo viên muốn tạo bài kiểm tra tại lớp cần tạo thời gian làm bài và không chọn mục Không giới hạn thời gian

Khi giáo viên muốn tạo bài tập về nhà, chọn mục Không giới hạn thời gian và không cần tạo thời gian làm bài

Cài đặt gửi

GỬI ĐỀ CHO LỚP HỌC

 1. Lựa chọn lớp hoặc nhóm cần gửi đề
 2. Cài đặt thời gian bắt đầu và nộp bài
 3. Cài đặt gửi thông báo
 4. Chọn số lượng đề cần đảo

GỬI ĐỀ CHO NHÓM

 1. Lựa chọn nhóm cần gửi đề
 2. Cài đặt thời gian bắt đầu và nộp bài
 3. Cài đặt gửi thông báo
 4. Chọn số lượng đề cần đảo

XEM ĐỀ TRƯỚC KHI GỬI

 1. Màn hình sẽ thông báo nếu gửi đề thành công
 2. Ấn “Xem đề vừa gửi
 3. Thông tin chung của đề vừa tạo
 4. Ấn “Quay về chi tiết đề” để xem chi tiết đề vừa tạo

 1. Phần đề vừa tạo
 2. Phần thông tin của đề kiểm tra
 3. Phần thông tin lớp nhận đề

※ Để gửi liên tục nhiều lớp

 1. Sau khi gửi đề thành công màn hình sẽ hiện thông báo
 2. Chọn “Gửi đề cho nhóm/ lớp khác”
 3. Quay lại bước “ Cài đặt gửi” để giáo viên tiếp tục tuỳ chọn gửi cho lớp khác theo nguyện vọng

labhok