labhok logo
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn chia sẻ tài liệu

CHIA SẺ TÀI LIỆU

Bước 1: Di chuyển đến màn hình “Chia sẻ tài liệu"

Từ thanh công cụ dọc ở trang chủ, chọn “Chia sẻ tài liệu"

Bước 2: Thao tác tải lên tài liệu

Có 2 cách tải lên tài liệu:

Cách 1: Chia sẻ tài liệu bằng đường dẫn

Cách 2: Tải lên tài liệu từ máy tính

Cách 1: Chia sẻ tài liệu bằng đường dẫn

① Dán đường dẫn vào ô

② Thêm chú thích

③ Chọn lớp hoặc nhóm muốn chia sẻ

④ Chọn “Chia sẻ" và hoàn thành chia sẻ tài liệu

Cách 2: Tải lên tài liệu từ máy tính

① Chọn “Tải lên tài liệu"

② Chọn tài liệu từ máy tính

③ Tải lên tài liệu thành công

Cách 2: Tải lên tài liệu từ máy tính

④ Di chuyển con trỏ chuột đến tệp tài liệu vừa tải lên thành công, chọn “Chia sẻ"

Cách 2: Tải lên tài liệu từ máy tính

⑤ Thêm chú thích, chọn lớp hoặc nhóm muốn chia sẻ

⑥ Chọn “Chia sẻ" và hoàn thành chia sẻ tài liệu

labhok