labhok logo
Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn tạo nhóm học tập

TẠO NHÓM HỌC TẬP

Bước 1: Di chuyển đến màn hình “Nhóm học tập

① Lựa chọn biểu tượng “Nhóm” để di chuyển đến màn hình “Danh sách nhóm

② Chọn “Tạo nhóm mới” để bắt đầu tạo nhóm 

Bước 2: Tạo nhóm học sinh

① Tên nhóm học sinh

② Gõ tên học sinh cần thêm vào nhóm

③ Chọn tên học sinh để thêm vào nhóm

④ Ấn nút “Thêm

Lặp lại các bước trên để thêm đủ số học sinh vào lớp

Bước 3: Hoàn thành tạo nhóm

Sau khi chọn đủ học sinh vào nhóm, chọn “Hoàn thành

labhok