labhok logo
Hướng dẫn sử dụng

Tạo ma trận đề

MA TRẬN ĐỀ

Bước 1: Di chuyển đến màn hình “Thư viện đề bài”

  1. Lựa chọn biểu tượng “Thư viện đề bài
  2. Chọn “Tạo đề mới” sau đó ấn “Tạo đề ngẫu nhiên từ ma trận đề” để bắt đầu tạo đề ngẫu nhiên

Bước 2: Cài đặt cho từng “Nội dung kiến thức”

1. Chọn “Môn học” muốn tạo đề

2. Chọn phân loại “Nội dung kiến thức

3. Chọn “Chuyên đề” cho đề

4. Chọn “Chuyên đề nhỏ”

5. Chọn “Loại câu hỏi

6. Cài đặt số lượng câu hỏi theo “Cấp độ tư duy”, “Độ khó” hoặc “Chia ngẫu nhiên

7. “Thêm nội dung kiến thức mới

Lưu ý:

※ Mỗi đề có thể có nhiều nội dung kiến thức

※ Giáo viên có thêm nhiều Nội dung kiến thức để giúp đề đa dạng hơn

Bước 3: Tạo đề

1. Chọn “Tạo đề ngay” để tiến hành tạo đề ngẫu nhiên theo nội dung đã cài đặt trước

2. Chọn “Nhập lại” để xóa bỏ nội dung đã tạo và cài đặt lại từ đầu

Bước 4: Chỉnh sửa câu hỏi và gửi đề

1. Chọn “Chỉnh sửa câu hỏi và gửi đề

Bước 4: Chỉnh sửa câu hỏi và gửi đề

* Có nhiều lựa chọn sau

2. Thêm câu hỏi

3.  Xóa câu hỏi không cần thiết

4. Tải lên tệp âm thanh

5. Lưu làm đề nháp

6. “Cài đặt đề bài” và kết thúc việc tạo đề

labhok