labhok logo
Hướng dẫn sử dụng

Ngân Hàng Đề

NGÂN HÀNG ĐỀ

Bước 1: Di chuyển chuột đến biểu tượng “Ngân hàng đề" ở cột danh mục bên trái màn hình

Chọn “Ngân hàng đề" để bắt đầu tạo đề từ Ngân hàng đề

Chọn môn học muốn tạo đề

Bước 2: Lựa chọn câu hỏi từ ngân hàng đề

① Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm câu hỏi trong ngân hàng đề ( theo khối học, theo chuyên đề, theo loại câu )

② Nội dung câu hỏi và các thông tin của câu hỏi

③ Ấn nút “Chọn" để thêm câu hỏi vào đề. Tiếp tục thêm các câu hỏi khác vào đề

④ Sau khi chọn đủ số lượng câu hỏi mong muốn, chọn “Tạo đề từ câu hỏi đã chọn" để bắt đầu tạo đề

 

labhok