labhok logo
Hướng dẫn sử dụng

Kiểm tra trạng thái làm bài của học sinh

Cách 1: Xem từ màn hình “Thư viện đề bài"

Bước 1: Di chuyển đến màn hình “Thư viện đề bài”
① Lựa chọn biểu tượng tập tài liệu để di chuyển đến màn hình “Thư viện đề bài”
② Trong danh sách Đề đã gửi, chọn đề muốn thực hiện thao tác

Bước 2: Xem chi tiết đề
① Dưới phần Thông tin cơ bản là phần Lớp đã gửi
② Ở phần Lớp đã gửi, chọn “Xem chi tiết”

Bước 3: Kiểm tra trạng thái làm bài của học sinh. Bên cạnh tên học sinh là trạng thái làm bài của học sinh.

Chưa nộp bài: tương ứng với việc học sinh chưa vào làm bài

Chưa nộp bài (Có bài làm lưu tạm): tương ứng với việc học sinh đang làm bài

Cách 2: Xem từ màn hình “Lớp học"

Bước 1: Di chuyển đến màn hình “Danh sách lớp học”

①  Chọn “Lớp học" ở thanh công cụ dọc bên trái màn hình

② Chọn lớp học muốn thao tác

③ Chọn môn học muốn thao tác

Bước 2: Xem chi tiết đề

Chọn đề muốn thao tác trong danh sách “Đề bài đã giao

Bước 3: Kiểm tra trạng thái làm bài của học sinh. Bên cạnh tên học sinh là trạng thái làm bài của học sinh.

Chưa nộp bài: tương ứng với việc học sinh chưa vào làm bài

Chưa nộp bài (Có bài làm lưu tạm): tương ứng với việc học sinh đang làm bài

labhok