labhok logo
Hướng dẫn sử dụng

Xuất báo cáo cho một bài kiểm tra

XUẤT BÁO CÁO CHO 1 BÀI KIỂM TRA

Bước 1: Di chuyển đến màn hình “Thư viện đề bài

1. Lựa chọn biểu tượng tập tài liệu để di chuyển đến màn hình “Thư viện đề bài

2. Trong danh sách Đề đã gửi, chọn đề muốn thực hiện thao tác

Bước 2: Xem chi tiết đề bằng cách chọn “Xem chi tiết"

Bước 3: Lựa chọn Xuất báo cáo.

Có 2 lựa chọn khi Xuất báo cáo:

1. Xuất báo cáo dưới dạng file excel

2. Xuất báo cáo dạng link (đường dẫn)

Bước 4:
Nếu chọn Xuất dưới dạng file Excel:
Lưu file Excel về máy tính cá nhân

Lựa chọn “” để đồng ý lưu báo cáo về máy

Bước 4:
Nếu chọn Xuất dạng link (đường dẫn):

Lựa chọn “Sao chép” và dán vào tin nhắn nếu muốn gửi Báo cáo tới Học sinh/ Phụ huynh học sinh.


labhok