Hướng dẫn sử dụng

Xuất báo cáo cho nhiều bài kiểm tra của 1 học sinh

XUẤT BÁO CÁO CHO NHIỀU BÀI KIỂM TRA CỦA 1 HỌC SINH

Bước 1: Di chuyển đến màn hình “Lớp học”

① Chọn lớp học trong Danh sách lớp học

① Trong danh sách học sinh ở bên phải màn hình, chọn học sinh muốn Xuất báo cáo

Bước 2:

Chọn “Xuất báo cáo"

Bước 3: Cài đặt Xuất báo cáo

① Chọn môn học muốn Xuất báo cáo

② Chọn khoảng thời gian

③ Chọn Xuất báo cáo

COLOR THE FUTURE
labhok