labhok logo
Hướng dẫn sử dụng

Xuất báo cáo cho nhiều bài kiểm tra của cả lớp

XUẤT BÁO CÁO CHO NHIỀU BÀI KIỂM TRA CỦA CẢ LỚP

(Thao tác này chỉ dành cho GVCN)

Bước 1: Di chuyển đến màn hình “Lớp học”

① Chọn lớp học trong Danh sách lớp học

② Chọn môn học muốn Xuất báo cáo

Bước 2: Xuất báo cáo

① Chọn khoảng thời gian muốn xuất báo cáo

② Chọn Xuất báo cáo

labhok